ربات اینستاگرام

* سه روز استفاده از ربات کاملا رایگان می باشد.
* لطفا با دقت مطالب هر بسته شارژ مورد نظر خود را مطالعه کنید ، زیرا پس از انتخاب و ثبت در ربات ، قابل تغییر نمی باشد​​

689.000
تومان
360 روز امکان استفاده از پنل

متوسط دریافت فالوور 14400 تا 72000 نفر

 دریافت فالوور نامحدود

 تنظیمات دلخواه

 نمایش آمار پیشرفته
 نمایش زنده فعالیت

دوازده ماهه

برو بالا

380.000
تومان
180 روز امکان استفاده از پنل

متوسط دریافت فالوور 7200 تا 36000 نفر

 دریافت فالوور نامحدود

 تنظیمات دلخواه

 نمایش آمار پیشرفته
 نمایش زنده فعالیت

شش ماهه

210.000
تومان
90 روز امکان استفاده از پنل

متوسط دریافت فالوور 3600 تا 18000 نفر

 دریافت فالوور نامحدود

 تنظیمات دلخواه

 نمایش آمار پیشرفته
 نمایش زنده فعالیت

سه ماهه

22.000
تومان
7 روز امکان استفاده از پنل

متوسط دریافت فالوور 280 تا 1400 نفر

 دریافت فالوور نامحدود

 تنظیمات دلخواه

 نمایش آمار پیشرفته
 نمایش زنده فعالیت

یک هفته

18.000
تومان
3 روز امکان استفاده از پنل

متوسط دریافت فالوور 120 تا 600 نفر

 دریافت فالوور نامحدود

 تنظیمات دلخواه

 نمایش آمار پیشرفته
 نمایش زنده فعالیت

سه روزه

80.000
تومان
30 روز امکان استفاده از پنل

متوسط دریافت فالوور 1200 تا 6000 نفر

 دریافت فالوور نامحدود

 تنظیمات دلخواه

 نمایش آمار پیشرفته
 نمایش زنده فعالیت

یک ماهه